O Nas

„Przedszkole – to nasz drugi dom,

a nasze przedszkole – to magiczne miejsce”

MISJA PRZEDSZKOLA

„Dom jest tam, gdzie kochające serce”

Janusz Korczak

•Pragniemy stworzyć przedszkole oparte na prawach dziecka, szacunku dla jego osoby, potrzeb i dążeń, dlatego w naszych codziennych działaniach przestrzegamy Praw Dziecka.

•W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.

•Staramy się przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.

•Chcemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich poczucie własnej wartości.

•Dążymy do tego, aby rodzice byli partnerami w tworzeniu odpowiedniego klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez czynne uczestnictwo w życiu przedszkola, wyrażanie swoich potrzeb, opinii i sądów.


Wychowanie opieramy przede wszystkim na takich wartościach jak:

SZACUNEK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

spinając te wartości wspólną klamrą, jaką jest dla nas szczególnie:

WSPÓŁPRACA

WIZJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

•Zapewniamy dzieciom warunki do zabawy i działania w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni oraz poczucia bezpieczeństwa.

•Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

•Wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

•Wspomagamy rodziców w działaniach wychowawczych pełniąc funkcję doradczą.

•Pielęgnujemy zwyczaje towarzyszące obchodom świąt o charakterze rodzinnym.

•Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

•jest samodzielne,

•współdziała w grupie,

•jest ciekawe świata, chętnie zdobywa wiedzę i nowe umiejętności,

•jest kulturalne – zna dobre maniery,

•posiada podstawową wiedzę o świecie,

•porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami w zrozumiały sposób,

•potrafi wyrażać swoje uczucia – panuje nad emocjami,

•posiada zdolność obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą,

•przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,

•odróżnia dobro od zła,

•jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,

•rozumie potrzebę szanowania przyrody i ochrony środowiska naturalnego,

•dąży do rozwiązywania problemów,

•aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, społecznym,

•dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

•potrafi zachować się w miejscach użyteczności publicznej,

•zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

•wykazuje odporność na stres,


Informację o przetwarzaniu danych osobowych.